Cập nhật thông tin

Cập nhật thông tin

-Mục đích: Hỗ trợ người dùng có thể cập nhật lại thông tin đã đăng ký trước đó.

-Các bước thực hiện: thực hiện theo các bước như mô tả bên dưới.

 

 

_img39

-Bước 1: Đăng nhập thành công vào hệ thống với tài khoản được cấp.

-Bước 2: Kích tên đăng nhập.

-Bước 3: Chọn Cập nhật thông tin

_img40

-Bước 4: Cập nhật thông tin mà doanh nghiệp, cá nhân cần thay đổi.

Kích Cập nhật _img41 để hoàn thành việc cập nhật thông tin doanh nghiệp, cá nhân.

Kích Nhập lại _img42 để hiển thị lại thông tin trước khi người dùng cập nhật.