Sửa/ Bổ sung hồ sơ

Sửa/ Bổ sung hồ sơ

-Mục đích: với tất cả các trạng thái hồ sơ, doanh nghiệp/ cá nhân có thể vào cập nhật thông tin tờ khai hoặc các thành phần hồ sơ.

-Các bước thực hiện: thực hiện theo các bước như mô tả bên dưới.

 

Xem ho so

Trên danh sách hồ sơ, click chọn nút Xem hồ sơ.

_img35

Trạng thái Tạo mới, Chờ bổ sung: người dùng có thể thực hiện:

oSửa tờ khai để cập nhật lại Thông tin tờ khai.

oSửa file đính kèm để thay đổi lại file hoặc xóa file đã đính kèm.

oTải file đính kèm để tải thêm file cho các thành phần hồ sơ chưa có.